Warto uczyć się przez całe życie

Coaching w zarządzaniu i biznesie

Informacje

Typ studiów:
studia podyplomowe
Forma studiów:
studia niestacjonarne
Czas trwania studiów:
1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opis Kierunku

Studia podyplomowe z zakresu coachingu przybliżają problematykę jego wykorzystania w firmach, wiążąc ją z funkcjonowaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa. Znajomość tego zagadnienia może wpłynąć na podwyższenie skuteczności działań w zakresie kształtowania zespołu pracowniczego odpowiadającego zadaniom realizowanym przez przedsiębiorstwo, a tym samym przyczyniać się do podwyższania konkurencyjności podmiotów w zmieniających się szybko warunkach działania gospodarki.

Coaching, a przede wszystkim jobcoaching pozwala na wymianę doświadczeń, jak również zwiększanie zakresu współpracy, sprzyjając kształtowaniu kapitału intelektualnego, adekwatnego do zadań, realizowanych w procesach gospodarowania.

Coaching wspiera także dwustronny proces rozwoju pracowników organizacji, który wykorzystując doświadczenie oraz wiedzę pracowników, łączy je z systematyczną oceną. Ocena ta ma zapewnić sprężenie zwrotne, umożliwiające nie tylko doskonalenie pracownika, ale także wspieranie/kształtowanie ścieżki kariery zawodowej. Rola coacha w organizacji najczęściej przypisana jest menagerowi, chociaż niewątpliwie duże znaczenie ma także doświadczenie zawodowe, które posiada każdy pracownik ze względnie długim stażem pracy. Właśnie to doświadczenie, wsparte doskonalonymi w ramach studiów podyplomowych sposobami nawiązywania kontaktów międzyludzkich, może stanowić podstawowy atut osoby, która w organizacji pełni, bądź w przyszłości ma pełnić rolę coacha. Znaczenie działań coachingowych w organizacjach jest zawsze tym większe, im bardziej niestabilna jest sytuacja gospodarcza, która wywołuje w nich potrzebę wykorzystania doświadczenia i umiejętności organizatorskich „starych” pracowników w celu ograniczenia zagrożeń, związanych z wahaniami koniunkturalnym.

Studia organizowane w formule hybrydowej, tzn. wybrane zajęcia odbędą się na miejscu, w salach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, a pozostała część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (na platformie TEAMS).
W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych (w salach) ze względu na sytuację epidemiczną - Covid-19, zajęcia odbędą się w 100% zdalnie.

Adresaci studiów

Adresatami są absolwenci studiów o profilu, zarówno ekonomicznym, jak i technicznym, a także pracownicy, którzy zajmują się organizacją procesów funkcjonowania organizacji. Słuchaczami mogą być również właściciele przedsiębiorstw, zwłaszcza mikropodmiotów i małych firm, którzy w praktyce mają do czynienia z problematyką kształtowania wysoko kwalifikowanych zespołów pracowniczych.

Absolwenci

Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił zastosować metodę coachingu w procesach funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu  zmieniających się warunków otoczenia przedsiębiorstwa.

PROGRAM STUDIÓW

Definicje coachingu. Coaching a zarządzanie firmą

Coaching a alternatywne metody wspierania rozwoju jednostek i organizacji (m.in. konsulting, mentoring, szkolenia)

Typy coachingu a potrzeby rozwojowe kadr w organizacji. Organizacja jako system – uwarunkowania coachingu

Umowa i kontrakt w coachingu

Zasady etyczne w coachingu

Organizacja procesu coachingu w firmie (m.in. wybór coacha, komunikowanie procesu coachingu, raportowanie, ocena wyników coachingu)

Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu w organizacji

Coaching a rozwój zasobów ludzkich w organizacji. Coaching indywidualny i zespołowy

Wykładowcy

dr hab. Halina Sobocka, prof. SAN

– doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Do 2014 r. była pracownikiem łódzkiego oddziału Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prowadzi prace badawcze w zakresie rynku pracy, jak również od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a szerzej – humanistycznym podejściem do zarządzania. W szczególności przedmiotem zainteresowania badawczego są: problemy aktywizacji zawodowej, wykluczenia cyfrowego, mobilności zasobów pracy, wartości kapitału ludzkiego i intelektualnego, zarządzanie wiedzą w kontekście kształcenia ustawicznego, zarządzanie wiekiem, kultura organizacyjna, a także nietypowe formy zatrudnienia i działanie ekonomii społecznej w Polsce. Wskazane obszary badawcze dotyczą także analiz w sektorze administracji publicznej. Opracowuje również ekspertyzy ze wskazanych powyżej zakresów. Przedmiotem zainteresowania są ponadto zjawiska, związane z uczestnictwem Polski w strukturach unijnych i problemy globalizacji. Posiada w tych dziedzinach liczne publikacje (około 200), w tym monografie i artykuły oraz redakcje naukowe raportów z badań. Zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady kursowe z mikro- i makroekonomii oraz wykłady specjalizacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pod jej kierunkiem powstają także prace licencjackie i magisterskie.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3500 zł 1850 zł 480 zł
łączna kwota 
3500 zł 3700 zł 3840 zł