Warto uczyć się przez całe życie

Doradztwo zawodowe i edukacyjno-zawodowe

Informacje

Typ studiów:
studia podyplomowe
Forma studiów:
studia niestacjonarne
Czas trwania studiów:
1,5 rok (3 semestry)
350 h dydaktycznych
Opiekun kierunku:

dr Bożena Zając, prof. SAN

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają się z aktualnymi, charakterystycznymi dla zawodów problemami, zagadnieniami i dylematami etycznymi.

Zadaniem wykładowców jest pomoc słuchaczom w ukształtowaniu indywidualnych umiejętności doradczych i w zdobyciu umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi w procesie doradczym. Słuchacze nabędą, uzupełnią lub rozszerzą wiedzę z zakresu kształtowania podstaw oraz udoskonalą umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego doradcy.

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej oraz opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem pełnia roli nauczyciela jako doradcy zawodowego w szkole.
Cel studiów to także nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (konieczne jest jednakże posiadanie przygotowania pedagogicznego).

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

  • nauczycieli
  • pedagogów
  • psychologów
  • pracowników socjalnych

którzy chcą uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego takich jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biura karier, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, centra informacji zawodowej, urzędy pracy, agencje doradztwa personalnego.

Studia organizowane w formule hybrydowej, tzn. wybrane zajęcia odbędą się na miejscu, w salach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, a pozostała część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (na platformie TEAMS).
W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych (w salach) ze względu na sytuację epidemiczną - Covid-19, zajęcia odbędą się w 100% zdalnie.

PROGRAM STUDIÓW

Rola doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole – „Lifelong Learning”.

Trening umiejętności społecznych – komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, budowanie adekwatnej samooceny, autoprezentacja

Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji

Diagnoza w doradztwie zawodowym. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej

Indywidualny Plan Działania – opracowanie ścieżki kariery edukacyjno–zawodowej

Grupowe doradztwo zawodowe

Rozwój osobisty szkolnego doradcy zawodowego

Psychologia zdrowia i stresu zawodowego

Wykorzystanie nowoczesnych technologii doradztwie zawodowym

Współczesny rynek pracy – zatrudnienie i samozatrudnienie

Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka

Metodologia badań w doradztwie zawodowym. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego.

Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego.

Socjologia edukacji i coaching w doradztwie zawodowym.

Świat zawodów – teraźniejszość i przyszłość

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego drugiego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra)+ potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (dyplom ukończenia kursu, suplement ze studiów I lub II stopnia, dyplom studiów podyplomowych).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia + Przygotowanie pedagogiczne

Absolwenci

Absolwenci nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętność prowadzenia samodzielnych badań i testów doradczych ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia funkcji doradcy  zawodowego w środowisku szkolnym. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela-doradcy zawodowego.

Wykładowcy

dr Bożena Zając, prof. SAN

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”. Certyfikowany trener i nauczyciel  w zakresie wdrażania metody projektów, certyfikowany Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego. Wieloletni czynny doradca zawodowy. Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli ,ekspert i koordynator programowy szeregu projektów m. innymi : „Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”, „ Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” , koordynator poradnictwa zawodowego i ekspert ds. metody projektów.
Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarzadzania Oświatą, studia podyplomowe m. in. w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego w WSEH w Skierniewicach, trener Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, trener i konsultant w Fundacji Rozwoju Zasobów Ludzkich Premium w Łodzi a także doradca metodyczny, nauczyciel  i konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Zawodowego.
Organizatorka procesu kształcenia studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zawodoznawstwa i metodyki doradztwa szkolnego i zawodowego, organizatorka różnych form kształcenia nauczycieli, kilkakrotnie prowadziła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego.
W latach 2000 - 2005 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący zajęcia edukacyjne  dla studentów w zakresie doradztwa zawodowego, seminarium magisterskie itp.
W Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – kierownik studiów podyplomowych, adiunkt i trener, organizator studiów podyplomowych w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szkocji i Włoszech jako moderator spotkań i debat  w ramach współpracy ponadnarodowej.

mgr Joanna Gruszczyńska

Magister psychologii. Wieloletni czynny doradca zawodowy. Kilkuletni Kierownik Pracowni Informacji Zawodowej w ŁCDNiKP. Doradca zawodowy, ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli, profesjonalny coach. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie: Orientacji i Poradnictwa Zawodowego oraz Studium Kształtowania Umiejętności Skutecznego Nauczania. Nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Realizatorka licznych unijnych programów w zakresie doradztwa zawodowego. Organizatorka i prowadząca różnorodne treningi w tym treningi umiejętności społecznych. Prowadząca i analizująca badania psychologiczne w zakresie przydatności di zawodu, a w szczególności: badań ilorazu inteligencji i uszkodzeń parcjalnych oraz osobowości. Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w wizytach studyjnych w ramach programów projektowych w Szkocji.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3000 zł 1600 zł 425 zł
łączna kwota 
3000 zł 3200 zł 3400 zł