Warto uczyć się przez całe życie

ZZL – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr Adam Kałowski

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom.

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami. Nabywają również umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich, m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania projektów, a także ich kontrolowania i oceny.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich i technicznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane zarządzaniem przedsiębiorstwem. Program kształcenia w ramach studiów skierowany jest również do managerów, liderów, kierowników działów przedsiębiorstw różnych branż.

Studia organizowane w formule hybrydowej, tzn. wybrane zajęcia odbędą się na miejscu, w salach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, a pozostała część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (na platformie TEAMS).
W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych (w salach) ze względu na sytuację epidemiczną - Covid-19, zajęcia odbędą się w 100% zdalnie.

PROGRAM STUDIÓW

Coaching a zarządzanie firmą. Definicje i istota coachingu

Zastosowanie teorii ograniczeń w coachingu

Narzędzia stosowane w coachingu

Kompetencje coacha

Zmiana w organizacji i stres pracowniczy

Budowanie zespołów- zasady

Rozwój zasobów ludzkich w organizacji. Coaching indywidualny i zespołowy

Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, planowanie szkoleń, ich realizacja i ewaluacja

Modele komunikacji

Negocjacje- zasady, warunki, istota

Leadership w organizacjach

HR jako determinanta coachingu w organizacjach

Specyfika zarządzania zespołem pracowniczym i zagadnienie konfliktu

Polityka personalna w organizacjach a innowacyjności przedsiębiorstw

Seminarium

Egzamin końcowy

Wymagania stawiane kandydatom

 Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów I stopnia.

Absolwenci

Absolwent studiów podyplomowych „ZZL – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo” posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku kierownika/menedżera średniego i wyższego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej.

Wykładowcy

dr Adam Kałowski

adiunkt Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył wydział Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie również w roku 2005 uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk o zarządzaniu w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Autor wielu publikacji z dziedziny zarządzania, zarządzania strategicznego oraz przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych firm. Kierował również Podyplomowymi Studiami Przygotowania i oceny projektów inwestycyjno-innowacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Społecznej Akademii Nauk w Warszawie prowadzi zajęcia z zarzadzania, motywowania zespołami w organizacjach biznesowych. Pracował w przedsiębiorstwach pełniąc funkcje członka zarządu, dyrektora, członka rad nadzorczych, doradcy zarządu. 

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 4000 zł 2100 zł 550 zł
łączna kwota 
4000 zł 4200 zł 4400 zł