Warto uczyć się przez całe życie

Administracja rządowa i samorządowa

Informacje

Typ studiów:
studia podyplomowe
Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:
1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych
Opiekun kierunku:

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

akolodziejska@san.edu.pl

Opis Kierunku

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i jakości kadr administracji publicznej. 

Zapoznanie słuchaczy z problematyką administracji rządowej i samorządowej, aktualnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej zwiększy ich rolę i przygotowanie zawodowe. Pozwoli na rozwiązanie kwestii kontrowersyjnych oraz mających znaczenie praktyczne.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności pracujący lub pragnący podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej.

PROGRAM STUDIÓW

Regulacje prawne prawa i postępowania administracyjnego

Prawo konstytucyjne. Nauka o polityce. Współczesne systemy polityczne

Finanse publiczne

Public Relations instytucji publicznej

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej

Zamówienia publiczne

Podstawy organizacji i zarządzania

Marketing polityczny. Współczesna myśl polityczna

Integracja europejska. Prawo i instytucje europejskie

Służba cywilna

Kontrola administracji

Administracja publiczna

Dlaczego warto

Studia otwierają szerokie możliwości zatrudnienia w instytucjach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci

Absolwenci zgłębią zagadnienia prawa z zakresu administracji rządowej i samorządowej, co pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie w sferze publicznej, podejmowanie strategicznych decyzji oraz wdrażanie zasady funkcjonowania administracji publicznej w życie samorządów i organizacji publicznych.

Wykładowcy

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń,  szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych z zakresu prawa, zapoznając przy tym młodzież i dorosłych z całościową problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury, ochroną danych osobowych i informacji przetwarzanych a także informacji niejawnych i problematyką międzynarodową. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. Jako trener realizowała i realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnej, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej, a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i całościowej problematyki prawa konstytucyjnego.

Od 2020 profesor uczelni SAN, od 2021 - członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Rad Nadzorczy w spółkach prawa handlowego.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3600 zł 1900 zł 500 zł
łączna kwota 
3600 zł 3800 zł 4000 zł