Warto uczyć się przez całe życie

Bankowość usługowa

Informacje

Typ studiów:
studia podyplomowe
Forma studiów:
studia niestacjonarne
Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
200 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr Paweł Trippner, prof. SAN

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i jakości kadr zatrudnionej w sektorze usług bankowych. 

Studia podyplomowe z zakresu bankowości usługowej, pomogą w zrozumieniu mechanizmów, funkcjonujących w systemie bankowym, znaczeniu i funkcji pełnionych przez banki komercyjne w gospodarce oraz przybliżą produkty, oferowane przez banki, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, której zasady funkcjonowania zostaną w sposób precyzyjny zaprezentowane.Rola bankowości we współczesnym życiu społecznym i gospodarczym stale wzrasta. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do bankowości elektronicznej, w ramach, której, oferowane są coraz to nowsze produkty, a znaczenie corporate i home banking zyskuje na znaczeniu zarówno w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, jak i w codziennym życiu gospodarstw domowych.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

  • do pracowników sektora bankowego,
  • do przedsiębiorców pracujących w sektorze usług finansowych,
  • do analityków ryzyka finansowego.

PROGRAM STUDIÓW

 

System bankowy – instytucje centralne, rodzaje banków. Regulacje instytucjonalno–prawne w zakresie funkcjonowania banków. Bank centralny – struktura organizacyjna, cele i zadania oraz instrumenty do realizacji polityki

Nadzór bankowy – organizacja, zadania, regulacje nadzorcze. Systemy gwarantowania depozytów – cele i zasady gwarancji. Poza bankowe instytucje, wspierające funkcjonowanie systemu bankowego

Strategie rozwoju i techniki zarządzania w bankach – istota segmentacji oraz metody kalkulacji dochodowości klientów. Podstawy kalkulacji finansowych. Marketing bankowy – cele oraz strategie marketingowe banków.

Rodzaje operacji bankowych – w podziale na segmenty (pasywne, aktywne, pośredniczące). Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych i technologicznych w bankowości – rodzaje kanałów dystrybucji.

Geneza i rozwój bankowości elektronicznej. Produkty i usługi w ramach bankowości elektronicznej. Rozwój rynku kart debetowych i kredytowych. Home banking, corporate premium banking.

Ryzyko i rodzaje przestępstw w bankowości elektronicznej. Pojęcie, klasyfikacja, metody analizy i ograniczania ryzyka związanego z bankowością elektroniczną. Stosowane w praktyce metody zabezpieczania przed skutkami przestępczości internetowej.

Ryzyko stopy procentowej i walutowej – istota, klasyfikacja, metody analizy oraz jego ograniczania. Ryzyko kredytowe – pojęcie, podział na indywidualne i portfelowe, metody i procedury oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych oraz korporacyjnych.

Dokumenty Komitetu Bazylejskiego w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności bankowej. Istota i regulacje Nowej Umowy Kapitałowej.

Wykładowcy

dr Paweł Trippner, prof. SAN

doktor Paweł Trippner, Prof. SAN jest od 2005 roku doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii o specjalności finanse publiczne. Pracuje na stanowisku adiunkta w katedrze finansów i rachunkowości w Społecznej Akademii Nauk, managera kierunku studiów Finanse i Rachunkowość oraz przewodniczącego odwoławczej komisji stypendialnej. Od października 2013 roku pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Pełni również funkcję starszego specjalisty w Dziale controllingu finansowego Społecznej Akademii Nauk.
Jest autorem ponad 70 publikacji na temat: zarządzania finansami przedsiębiorstw, ubezpieczeń społecznych, bankowości, rynków finansowych oraz uczestnikiem ponad 40 konferencji naukowych z zakresu finansów. Jest autorem 5 podręczników i skryptów akademickich. Jest redaktorem 11 zeszytów naukowych z serii Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Entrepreneurship and Management).
Paweł Trippner jest promotorem blisko 600 prac licencjackich oraz magisterskich, obronionych na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk oraz w Brodnicy, Garwolinie i Londynie. Pełni funkcję sekretarza naukowego czasopisma „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (Entrepreneurship and Management). Jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji naukowej „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości”, która odbywa się cyklicznie od 2012 roku w Garwolinie.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3600 zł 1900 zł 500 zł
łączna kwota 
3600 zł 3800 zł 4000 zł