Warto uczyć się przez całe życie

Coaching & ZZL – Coaching w biznesie i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr Adam Kałowski

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Zasadniczym celem kierunku i realizowanych na nim przedmiotów jest nie tylko zdobycie nowej wiedzy, ale także wydobycie mocnych stron i wskazanie możliwości w kształtowaniu własnych kompetencji i ścieżki kariery. Tym samym możliwe jest niwelowanie słabości, korygowanie cech i zachowań niepożądanych. Pozytywne, ale i krytyczne podejście do własnych kompetencji i wiedzy, pozwoli Studentowi skorzystać z bogatej oferty programowej kierunku. 

Ułożony program, zaproponowane przedmioty i ich treści zostały tak dobrane, aby były kompletne i uzupełniające się, tzn., aby treści tworzyły spójną całość. Większość z zaproponowanych zakresów tematycznych oferuje konkretne metody, techniki i narzędzia doskonalenia siebie, pracowników i organizacji. Po co takie doskonalenie? Po to, aby Student nabył nowych kompetencji w: kierowaniu ludźmi, ich motywowaniu, samomotywacji, planowaniu i organizacji szkoleń, rozwiązywaniu problemów, rozwiązywaniu konfliktów, zarządzaniu czasem, stresem, zapobieganiu sytuacji kryzysowej, w realizacji coachingu kariery, coachingu życia itd.

Adresaci studiów

Adresatem studiów jest każdy, kto chce kształtować i doskonalić własne kompetencje- twarde i miękkie, a także każdy, kto potrzebuje zweryfikować swoje kompetencje, umocnić mocne strony, zniwelować słabości, nauczyć się planować i organizować czas własny i innych, umieć przywrócić lub utrzymać równowagę praca-życie, nauczyć się motywować innych i siebie, umieć rozmawiać z tzw. trudnym partnerem/klientem, dostrzegać organizację jako system funkcjonujący w zmiennym otoczeniu.

PROGRAM STUDIÓW

Coaching a zarządzanie firmą. Definicje i istota coachingu

Zastosowanie teorii ograniczeń w coachingu

Narzędzia stosowane w coachingu

Kompetencje coacha

Zmiana w organizacji i stres pracowniczy

Budowanie zespołów- zasady

Rozwój zasobów ludzkich w organizacji. Coaching indywidualny i zespołowy

Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, planowanie szkoleń, ich realizacja i ewaluacja

Modele komunikacji

Negocjacje- zasady, warunki, istota

Leadership w organizacjach

HR jako determinanta coachingu w organizacjach

Specyfika zarządzania zespołem pracowniczym i zagadnienie konfliktu

Polityka personalna w organizacjach a innowacyjności przedsiębiorstw

Seminarium

Egzamin końcowy

Wymagania stawiane kandydatom

 Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów I stopnia.

Absolwenci

Absolwent może prowadzić własną działalność, kierować pracą innych ludzi, pracować w zespole i pełnić w nim różne role (z rolą lidera włącznie), może planować swoją ścieżkę kariery i swoim pracownikom, może prowadzić szkolenia, może być coachem.

Wykładowcy

dr Adam Kałowski

adiunkt Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył wydział Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie również w roku 2005 uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk o zarządzaniu w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Autor wielu publikacji z dziedziny zarządzania, zarządzania strategicznego oraz przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych firm. Kierował również Podyplomowymi Studiami Przygotowania i oceny projektów inwestycyjno-innowacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Społecznej Akademii Nauk w Warszawie prowadzi zajęcia z zarzadzania, motywowania zespołami w organizacjach biznesowych. Pracował w przedsiębiorstwach pełniąc funkcje członka zarządu, dyrektora, członka rad nadzorczych, doradcy zarządu. 

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3900 zł 2100 zł 550 zł
łączna kwota 
3900 zł 4200 zł 4400 zł