Warto uczyć się przez całe życie

Lean leader

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne/
studia ON-LINE

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
160 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr inż. Zbigniew Jarząbek

Opis kierunku

Koncepcja Lean Management stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w organizacjach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Kierunek Lean Leader odpowiada na to zapotrzebowanie dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Kierowany jest zarówno do sektora produkcyjnego, jak i usługowego. W program studiów silnie wbudowany jest aspekt związany z przywództwem, będący integralną częścią koncepcji Lean. Przedmioty specyficzne dla produkcji to na przykład „SMED” oraz „Mapowanie strumienia wartości (VSM)”, a specyficzne dla usług to „Mapowanie przepływu informacji” oraz „Agile w zarządzaniu procesami i projektami”. Połączenie w ramach jednych studiów obu aspektów jest świadomym zabiegiem pozwalającym na wzajemną inspiracje i szerokie rozumienie biznesu.

Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia Lean to:

 • podniesienie satysfakcji klienta,
 • zaangażowanie pracowników,
 • skrócenie czasu przetwarzania,
 • poprawa bezpieczeństwa,
 • poprawa jakości,
 • wygenerowanie oszczędności.

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizujący projekty dla firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management. Jedne zajęcia w trakcie trwania studiów zostaną przeprowadzone w Firmie w formie warsztatu. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby zrealizować cele biznesowe tych organizacji.

PROGRAM STUDIÓW

Główne koncepcje Lean, 16 h

• Przepływy w procesach produkcyjnych i usługowych
• Straty jako podstawowa koncepcja Lean
• Dodawanie wartości
• Cykl PDCA

Hoshin Kanri, 16 h

• Definiowanie misji, wizji i strategii
• Roczny cykl Hoshin
• Realizacja strategii za pomocą raportów A3

Rozwiązywanie problemów metodą 8D, 8 h

• Definiowanie problemu i działania natychmiastowe
• Analiza problemu za pomocą 5xdlaczego
• Działania korekcyjne i prewencyjne (CAPA)

Metoda 5S. Organizacja miejsca pracy, 8 h

• Strefowanie
• Wdrożenie kroków 5S
• Utrzymanie wyników

Przywództwo Lean, 8 h

• Rola i cele przywództwa Lean
• GEMBA
• Praca standardowa Lidera
• System Spotkań

Toyota Kata, 8 h

• Kata doskonalenia
• Kata coachingu
• Skuteczna perspektywa zarządzania

Praca standaryzowana, 16 h

• Zasady wdrażania pracy standaryzowanej
• Zasady dokumentowania pracy standaryzowanej
• Zasady szkolenia (instruowania) pracowników z użyciem metodologii TWI

Zarządzanie zmianą, 8 h

• Konfrontacja ze zmianą
• Postawy i zachowania w procesie zmiany
• Fazy zmiany
• Praca z oporem

Agile w zarządzaniu procesami i projektami, 8 h

• Manifest Agile
• Metodologia Scrum
• Metodologia Kanban

SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn, 8 h

• Kroki SMED i obserwacje procesu
• Czynności wewnętrzne
• Czynności zewnętrzne

Mapowanie strumienia wartości (VSM), 16 h

• Rodzina produktów i mapa stanu obecnego
• Mapa stanu przyszłego
• FIFO, Supermarket, Kanban i inne narzędzia doskonalenia przepływu

Mapowanie przepływu informacji, 8 h

• Mapy jednowymiarowe i wielowymiarowe
• Stan obecny vs. stan przyszły
• Prowadzenie warsztatu

Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów, 4 h

• Zasady systemu Kaizen
• System nagród
• Motywowanie pracowników do zgłaszania usprawnień

Facylitacja, 4 h

• Myślenie zbieżne i rozbieżne
• Problem, pytanie fokusowe i cel
• Zasady i założenia

Adresaci studiów

Studia skierowane są do: 

 • specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem, bądź optymalizacją procesów,
 • pracowników działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia,
 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.
 • wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i organizacji.
Absolwenci

Absolwent- Osoba kończąca studia Lean Leader jest przygotowana do praktycznego prowadzenia warsztatów, szkoleń i wdrożeń Lean. Coraz częściej wymagają się tego typu umiejętności od wszystkich Specjalistów i Menadżerów w organizacji.

Wykładowcy

dr inż. Zbigniew Jarząbek

Certyfikowany Black Belt LeanSigma, Ekspert Lean, Trener Wewnętrzny. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 20 lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. Pracował w organizacjach produkcyjnych jako Koordynator Laboratorium, Ekspert Lean oraz Menadżer Lean, a obecnie pracuje na stanowisku Senior Problem Manager w branży usługowej (IT). Obszary specjalizacji to głównie rozwiązywanie problemów, praca standaryzowana oraz mapowanie procesów. Współautor publikacji na temat Lean w prasie brażowej, pracował dla firm takich jak Grupa Armatura, Nordea Bank, Inline Polska, Bahlsen, Victaulic i innych.

mgr inż. Mariusz Marciniak- Trener

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od 2007 roku pracując jako inżynier doskonalenia dostawców, a następnie koordynator programu Six Sigma/OpEx dla działu zakupów strategicznych oraz dostawców firmy Whirlpool Corporation w regionie EMEA. Zrealizował i nadzorował wiele projektów optymalizacyjnych z wykorzystaniem metod ciągłego doskonalenia w obszarze procesów produkcyjnych oraz usługowych w organizacjach z różnych gałęzi przemysłowych. W 2012 roku ukończył ponad dwuletni program szkoleniowy OpEx Six Sigma Master Black Belt zakończony dwustopniową certyfikacją.

mgr inż. Maciej Wiertel- Trener

Wieloletni Praktyk Lean i Kaizen, Niezależny Konsultant, trener. Doświadczenie zdobył pracując kilkanaście lat na stanowiskach managerskich w firmach z branży motoryzacyjnej. Zarządzał Działami Planowania i Kontrolowania Produkcji, Zarządzania Łańcuchem Dostaw oraz Logistyki Wewnętrznej. Współpracował jako dostawca z Toyota, Porsche, GM, Ford Motor Company, Nissan, Renault, Audi oraz Volkswagen. Kierował projektami wdrożenia produkcji nowych wyrobów oraz transferami linii produkcyjnych do Polski. Opracował i wdrożył kompletny system typu pull flow zarządzany kartami Kanban dla wyrobów gotowych oraz produkcją w toku i dostawcami. Od 12 lat zajmuje się szkoleniami i projektami wdrożeniowymi jako niezależny konsultant. Obszary specjalizacji to: optymalizacja przepływu materiału oraz przepływu informacji, praca standardowa, wdrożenia Lean w procesach administracyjnych. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu elementów systemów produkcyjnych w firmach produkcyjnych w Europie, Azji, USA i Afryce.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 4000 zł 2100 zł 550 zł
łączna kwota 
4000 zł 4200 zł 4400 zł