Warto uczyć się przez całe życie

Organizacja pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
265 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

Dr Bożena Zając, prof. SAN

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Specjalizacja z zakresu Organizacji pomocy społecznej to dwusemestralne szkolenie kwalifikacyjne.
Na podstawie art 122 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami - O pomocy społecznej, Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( DPS.VI.51211.1.1.016.MJ.) na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej, co dało jej miejsce na liście jedynie kilkunastu podmiotów na terenie Polski uprawnionych do prowadzenia tego typu specjalizacji.
Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej - osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu Organizacji pomocy społecznej.


Treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku w sprawie specjalizacji z zakresu Organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 28 września 2012 r., poz. 1081). Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2013 roku (DPS-VI-51111-8152-178-MJ/13(8)

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu PR-owca.
Szczegółowym celem studiów jest:

- zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej,
- nabycie, usystematyzowanie, zaktualizowanie, pogłębienie wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w trakcie wykonywania pracy zawodowej , co posiada istotne znaczenie dla prawidłowej organizacji pomocy społecznej i jej funkcjonowania,
- nabycie nowych doświadczeń w rozwijaniu umiejętności kierowniczych;
- poznanie specyfiki pracy w placówkach pomocy społecznej oraz uwarunkowań i ról, w które wcielają się pracownicy (np. doradcy, rozjemcy, animatorzy środowiska, koordynatorzy) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych osób, które zamierzają dopiero podjąć pracę zawodową w instytucjach pomocy społecznej.
Założenia programowe specjalizacji wynikają z aktualnych tendencji kształcenia związanego z pozyskaniem wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb tworzenia efektywnych systemów wsparcia i strategii pomocowych.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

  • osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym do osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami,

  • przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych, pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych i osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej

  • zainteresowanych zaktualizowaniem, usystematyzowaniem oraz pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pomocy społecznej i polityki społecznej,

  • osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

    Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z wynikiem pozytywnym nadaje specjalizację z zakresu Organizacji pomocy społecznej.Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej

Elementy etyki

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych

Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

Stres i wypalenie zawodowe

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej

Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym jest posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.

Absolwenci

Absolwenci będą posiadali wiedzę dotyczącą:

  • kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
  • diagnozowania potrzeb tworzenia efektywnych systemów wsparcia i strategii pomocowych,
  • organizacji pomocy społecznej,
  • polityki społecznej.

Wykładowcy

Dr Bożena Zając, prof. SAN 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Prodziekan kierunku Pedagogika. 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”.
Certyfikowany trener i nauczyciel w zakresie wdrażania metody projektów , certyfikowany Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego.
Wieloletni czynny doradca zawodowy.
Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli ,ekspert i koordynator programowy szeregu projektów m. innymi : „Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”, „ Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” , koordynator poradnictwa zawodowego i ekspert ds. metody projektów.
Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz studia podyplomowe w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego w WSEH w Skierniewicach, trener Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, trener i konsultant w Fundacji Rozwoju Zasobów Ludzkich Praemium w Łodzi a także doradca metodyczny, nauczyciel i konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Praktycznego. 
Organizatorka procesu kształcenia studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie dydaktyki , zawodoznawstwa i metodyki doradztwa szkolnego i zawodowego, organizatorka różnych form kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Kilkakrotnie prowadziła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego, posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć na kierunku Praca socjalna.
W latach 2000 - 2005 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący zajęcia edukacyjne dla studentów w zakresie doradztwa zawodowego, seminarium magisterskie itp.
Uczestniczyła w wielu wizytach studyjnych na arenie międzynarodowej w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szkocji i Włoszech jako moderator spotkań i debat w ramach współpracy ponadnarodowej.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3600 zł 1900 zł 500 zł
łączna kwota 
3600 zł 3800 zł 4000 zł