Warto uczyć się przez całe życie

Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Ofertę studiów kierujemy przede wszystkim do pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę.
Ukończenie studiów pomoże absolwentom na zmianę kwalifikacji zawodowej lub znalezienie satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi  i  tematyką ubezpieczeń społecznych. Dla osób pracujących w działach personalnych studia będą okazją do wymiany doświadczeń oraz zdobycie świeżego spojrzenia na dokonujące się zmiany w przepisach prawnych dotyczycących prawa pracy.

Celem studiów podyplomowych jest nabycie, pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu Prawa pracy, zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatkowych.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są przede wszystkim osoby, które:

  • swoje przyszłe zatrudnienie wiążą z pracą w  działach kadrowo-płacowych,
  • pracownicy działów HR, zarządzania personelem,
  • pracownicy kadr, którzy chcą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny kadrowo-płacowej i ubezpieczeń społecznych,
  • aktywnych specjalistów z zakresu kadr i płac oraz ubezpieczeń społecznych.
Zagadnienia ogólne prawa pracy

Stosunek pracy i czas pracy

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce

Wynagrodzenia ze stosunku pracy i ich ochrona

Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych

Odpowiedzialność pracowników i pracodawców

Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Pozapłacowe świadczenia pracownicze

Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych

Europejskie prawo pracy

Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie cudzoziemców

Dokumentacja kadrowa i dokumentacja ZUS

Analiza rynku pracy

Układy i porozumienia zbiorowe pracy

Świadczenia długo i krótkoterminowe

Ochrona danych osobowych i przetwarzanie informacji

Mobbing i dyskryminacja

Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych

Związki zawodowe i Rady Pracownicze

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Absolwenci

Zgłębienie zagadnień prawa pracy, kadr, płac i ubezpieczeń społecznych - zwłaszcza po zmianach Kodeksu Pracy obowiązującego od 2016 i 2018 r. - umożliwi Absolwentom podjęcie pracy w strukturach działu kadr lub na stanowiskach samodzielnych specjalistów ds. kadr i płac.

Wykładowcy

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN 
doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń,  szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych z zakresu prawa, zapoznając przy tym młodzież i dorosłych z całościową problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury, ochroną danych osobowych i informacji przetwarzanych a także informacji niejawnych i problematyką międzynarodową. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. Jako trener realizowała i realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnej, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej, a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i całościowej problematyki prawa konstytucyjnego.

Od 2020 profesor uczelni SAN, od 2021 - członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Rad Nadzorczy w spółkach prawa handlowego. 

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3600 zł 1900 zł 500 zł
łączna kwota 
3600 zł 3800 zł 4000 zł