Warto uczyć się przez całe życie

Przygotowanie pedagogiczne

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1,5 roku (3 semestry)
350 h dydaktycznych
150 h praktyk

Opiekun kierunku:

dr Bożena Zając, prof. SAN

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej.

Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne to trzysemestralny program nadający kwalifikacje pedagogiczne. Studia  są przeznaczone dla absolwentów rozmaitych kierunków studiów, którzy chcą realizować swoje cele zawodowe cele w szkole lecz nie posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie efektów kształcenia określonych w Standardach Kształcenia Nauczycieli i jest w całości zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Celem jest nabycie zarówno umiejętności jak  i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

absolwentów studiów wyższych II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich chcących uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty. Słuchaczem może zostać również absolwent studiów I stopnia, jednakże kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela uzyska dopiero z chwilą ukończenia studiów II stopnia.

PROGRAM STUDIÓW

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Psychologia rozwoju i osobowości

Pedagogika ogólna

Socjologia edukacji wychowania

Etyka zawodu nauczyciela

Pedeutologia

Emisja i higiena głosu

Komunikacja interpersonalna z kulturą języka

Podstawy pedagogiki specjalnej

Diagnoza pedagogiczna z elementami profilaktyki

Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej

BHP w szkole

Dydaktyka ogólna

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty

Projektowanie i ewaluacja działań edukacyjnych

Metodyka szczegółowa nauczania przedmiotu

Seminarium

Praktyki

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego minimum I stopnia.

Absolwenci

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które nadaje uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz instytucjach oświatowych i jest zgodne z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wykładowcy

dr Bożena Zając, prof. SAN 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator” Certyfikowany trener i nauczyciel  w zakresie wdrażania metody projektów , certyfikowany Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego.
Wieloletni czynny doradca zawodowy. Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli ,ekspert i koordynator programowy szeregu projektów m. innymi : „ Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”, „ Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” , koordynator poradnictwa zawodowego i ekspert ds. metody projektów.
Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarzadzania Oświatą, studia podyplomowe m. in. w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego w WSEH w Skierniewicach, trener Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, trener i konsultant w Fundacji Rozwoju Zasobów Ludzkich Premium w Łodzi a także doradca metodyczny, nauczyciel  i konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Zawodowego.
Organizatorka procesu kształcenia studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zawodoznawstwa i metodyki doradztwa szkolnego i zawodowego, organizatorka różnych form kształcenia nauczycieli, kilkakrotnie prowadziła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego.
W latach 2000 - 2005 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący zajęcia edukacyjne  dla studentów w zakresie doradztwa zawodowego, seminarium magisterskie itp.
W Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – kierownik studiów podyplomowych, adiunkt i trener, organizator studiów podyplomowych w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szkocji i Włoszech jako moderator spotkań i debat  w ramach współpracy ponadnarodowej.

dr Katarzyna Wypiorczyk- Przygoda

Wieloletni nauczyciel akademicki posiadający kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć akademickich z dziedziny pedagogiki ogólnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, andragogiki i gerontologii dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Interesuje się problematyką wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także problematyką andragogiczną, gerontologiczną oraz badaniami biograficznymi, szczególnie badaniem dróg edukacyjnych osób dorosłych.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi w oparciu o nowoczesne metody nauczania -uczenia się.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w wielu działaniach w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Hiszpanii.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 4700 zł 2500 zł 650 zł
łączna kwota 
4700 zł 5000 zł 5200 zł