Warto uczyć się przez całe życie

Psychologia transportu

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne/
studia ON-LINE

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr Bożena Zając, Prof. SAN

Opis Kierunku

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia Transportu Społecznej Akademii Nauk są przygotowani do podjęcia działalności w instytucjach psychologii i medycyny pracy, a przede wszystkim realizowania usług diagnostycznych w ramach własnej pracowni badania kierowców.

Cele szczegółowe studiów:
-rozszerzenie zakresu warsztatu pracy psychologów o wiedzę, umiejętności i kompetencji z zakresu prowadzenia diagnostyki kierowców oraz kierowców zawodowych;
-rozszerzenie wiedzy o zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-wzmocnienie umiejętności projektowania programów profilaktycznych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki występowania zagrożeń w ruchu drogowym;
-rozszerzenie kompetencji dotyczących współpracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie przygotowania ich do roli kierowców;
-rozszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii gerontologicznej w zakresie prowadzenia pojazdów przez osoby w wieku senioralnym;
-rozszerzenie wiedzy o prawne podstawy pracy psychologa transportu;
-rozszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień oraz wpływu substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie kierowców w ruchu drogowym.

 
Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

absolwentów studiów magisterskich na kierunku Psychologia, którzy pragną rozszerzyć warsztat diagnostyczny o wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia badań kierowców.

Wymagania stawiane kandydatom

Wymagamy od kandydatów tytułu magistra uzyskanego po studiach na kierunkach: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia lub tytułu zawodowego lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub zaświadczenie o byciu w trakcie IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich lub w trakcie I lub II roku uzupełniających studiów magisterskich na ww. kierunkach.

Absolwenci

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent wyposażony jest w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia badań kierowców.

Opiekun merrytoryczny kierunku

Katarzyna Zychowicz-Buchner

Psycholog, psycholog transportu, seksuolog.  Trener umiejętności społecznych z wieloletnim doświadczeniem. Autorka programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych. Uczestniczyła w licznych projektach prowadzonych przez organizacje pozarządowe i placówki służby zdrowia. Systematycznie podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Obszary jej zainteresowań i pracy to: psychologia transportu- orzecznictwo psychologiczne, a także poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne- aspekty kliniczne oraz interpersonalne, psychologia zdrowia, procesy poznawcze, psychologia i fizjologia stresu, psychodietetyka.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 4600 zł 2400 zł 625 zł
łączna kwota 
4600 zł 4800 zł 5000 zł