Warto uczyć się przez całe życie

Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
270 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr n. ekon. Andrzej Jackiewicz

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Celem programu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności kompleksowej obsługi ksiąg rachunkowych, zarządzania finansami oraz podatki zarówno w jednostkach sektora publicznego jak i w przedsiębiorstwach. Studia są skierowane do osób chcących fachowo wykonywać zadania pracowników działów finansowo – księgowych przedsiębiorstw, skarbników, księgowych oraz pracowników jednostek sektora publicznego.

Kierunek studiów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA należy do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia nauki społeczne. Dobrze wpisuje się w ten obszar kształcenia albowiem wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz finansów i podatków ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia, socjologia, prawo, reprezentowanych przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tego samego obszaru kształcenia. Niewątpliwie łączy je przedmiot badania – zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku z dążeniem do osiągania określonych celów (np. ekonomicznych) w skali zbiorowości oraz indywidualnej.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby pracujące w działach finansowych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów i jednostek budżetowych, agencji rządowych itp. chcących zwiększyć swoje kompetencje lub osoby zainteresowane podjęciem działalności zawodowej w tych sektorach.

PROGRAM STUDIÓW

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość budżetowa

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Akty prawne oraz prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych

Systemy informatyczne, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Prawne aspekty odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Sprawozdawczość finansowa

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Rachunkowość zarządcza

Ordynacja podatkowa

Badanie sprawozdań finansowych

Bank a przedsiębiorstwo  oraz jednostka sektora publicznego

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Prawo gospodarcze

Rozliczanie funduszy Unii Europejskiej

Egzamin

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Absolwenci

Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas uczestnictwa w studiach podyplomowych, absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa oraz sektora publicznego:
- rachunkowości finansowej
- rachunkowości budżetowej
- rachunkowości zarządczej
- rachunkowości podatkowej
- zamówień publicznych
- sprawozdawczości finansowej
- sprawozdawczości budżetowej
- planowania, finansowania i prognozowania
- analizy finansowej
- prawnych aspektów prowadzenia ksiąg rachunkowych
- prawa bankowego
- audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
- dyscypliny finansów publicznych
- prawa gospodarczego
- ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego
- MSR/MSSF oraz badania sprawozdań finansowych
- pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych w sektorze prywatnym oraz sektorze finansów publicznych
- tworzenia planów rzeczowo – finansowych
- budżetowania i raportowania
- rozliczania funduszy i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- zarządzania zasobami rzeczowymi oraz kapitałem ludzkim w sektorze przedsiębiorstw i sektorze finansów publicznych
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w działach finansowych przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego oraz jeśli posiada odpowiednie doświadczenie, do podjęcia funkcji kierowniczych w tych sektorach.

Wykładowcy

Dr n. ekon. Andrzej Jackiewicz 

Wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości SAN i kierownik Studiów podyplomowych. Prowadził własną firmę w zakresie edukacji ekonomiczno-księgowej, pełnił obowiązki kontrolera wewnętrznego przez wiele lat w SP ZOZ, był radnym i członkiem Komisji Finansów i Komisji Rewizyjnej w Gminie. Wyznaczony przez Rektora i wystąpił w procesach karnych w sprawach gospodarczych z zakresu rachunkowości jako biegły w sprawach sądowych. Prowadził wykłady z rachunkowości finansowej i podatkowej, audytu, prowadzenia ksiąg. Jest autorem lub pierwszym współautorem wielu książek z rachunkowości  finansowej i podatkowej. Wypromował wielu studentów studiów licencjackich i magisterskich, pełniących odpowiedzialne funkcje księgowych, gł. księgowych w wielu firmach i sektorze publicznym. Rzetelną wiedzę i życzliwość w nauczaniu traktuje priorytetowo.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3800 zł 2000 zł 550 zł
łączna kwota 
3800 zł 4000 zł 4400 zł