Warto uczyć się przez całe życie

Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.

Słuchacze otrzymują wiedzę o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, technicznym, działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości oraz dla pracowników przedsiębiorstw realizujących projekty deweloperskie.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych, działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami  oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.
Ponadto studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw realizujących  projekty deweloperskie i zarządców nieruchomości.PROGRAM STUDIÓW

Aspekty prawne i podstawy prawa nieruchomości

Gospodarka przestrzenna

Prawo gospodarcze - Prowadzenie działalności gospodarczej

Gospodarka mieszkaniowa

Prawo spółdzielcze

Rynek nieruchomości

Ocena opłacalności i finansowanie inwestycji nieruchomości

Budownictwo i wiedza techniczna nieruchomości

Plany zagospodarowania przestrzennego

Organizacja i zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych (FIDIC)

Działalność deweloperska

Analiza lokalizacji (Cachment Area)

Inwestycje mieszkaniowe i komercyjne

Analiza wykonalności inwestycji

Inwestycje infrastrukturalne

Inwestycje „Land Development

Aspekty prawne zarządzania nieruchomościami

Komercjalizacja powierzchni i wycena nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi

Zarządzanie portfelem nieruchomości klienta

Zarządzanie zasobami w nieruchomościach

Podatki i opłaty w nieruchomościach

Plan zarządzania nieruchomością

Ochrona danych w zarządzaniu nieruchomościami i przedsiębiorstwie developerskim

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów I stopnia.

Absolwenci

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające nie tylko na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania nieruchomościami, ale także niezbędne do udziału w zespole zajmującym się przygotowaniem i realizacją projektów deweloperskich. Absolwent będzie mógł pracować zarówno przy zarządzaniu i projektach mieszkaniowych, komercyjnych oraz inwestycjach typu „land development”. Będzie posiadał umiejętności pozwalające na przygotowanie projektów od strony organizacyjnej, formalnej, marketingowej oraz finansowej.

Wykładowcy

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń,  szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych z zakresu prawa, zapoznając przy tym młodzież i dorosłych z całościową problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury, ochroną danych osobowych i informacji przetwarzanych a także informacji niejawnych i problematyką międzynarodową. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. Jako trener realizowała i realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnej, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej, a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i całościowej problematyki prawa konstytucyjnego.

Od 2020 profesor uczelni SAN, od 2021 - członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Rad Nadzorczy w spółkach prawa handlowego.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3600 zł 1900 zł 500 zł
łączna kwota 
3600 zł 3800 zł 4000 zł