Odkryj siebie i innych

Pedagogika

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magister)

Forma studiów:

niestacjonarna

Filia SAN w Szczecinku

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Arkadiusz Szczepaniak

aszczepaniak@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Pedagogika to dyscyplina, która odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania relacji człowieka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym.

Pedagogika to spektrum zagadnień związanych z szeroko rozumianym wychowaniem, opieką i nauczaniem. Studia na kierunku Pedagogika umożliwią Ci zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia oraz rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Zdobędziesz przygotowanie do rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź stronę Filii SAN w Szczecinku

Kariera

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę:

w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach

w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej

w placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego

w poradniach pedagogiczno-psychologicznych

w urzędach pracy

w placówkach resocjalizacyjnych

w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności

w organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych

w innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną

Życie ludzkie jest podzielone na kilka występujących po sobie faz. Wskaźnikami tej periodyzacji są czynniki psychologiczne, takie jak: rozwój psychiczny, społeczny, potrzeby jednostki, motywy i postawy. Innym zaś kryterium życia ludzkiego są czynniki pedagogiczne.

dr Arkadiusz Szczepaniak
Prodziekan Filii SAN w Szczecinku

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

490 zł 340 zł*

 
II ROK 10 490 zł  

 

* promocja "Summer Time"