Wystartuj po wiedzę!

Edukacja medialna

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab

rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Opis Kierunku

Edukacja medialna jest dziś jednym z największych wyzwań dla współczesnego szkolnictwa. Programy kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i średniej zawierają elementy edukacji medialnej, a nauczyciele nie są przygotowani do prowadzenia tych zajęć. Digitalizacja świata współczesnego doprowadziła do polaryzacji technologicznej i mentalnościowej społeczeństwa powodując, że  pokolenia mają problemy komunikacyjne. Inne sposoby postrzegania świata prowadzą do wielu nieporozumień.

Poza problemami komunikacyjnymi interpokoleniowymi, największym wyzwaniem dla edukacji medialnej są zagrożenia dla młodego pokolenia wynikające z bezrefleksyjnego korzystania z nowych technologii. Fake news, deep fake, hate speach, trolling, cyberseks, pornografia w sieci to tylko niektóre problemy z jakimi spotyka się współczesny młody człowiek. Jego edukacja przebiega głównie w sieci. Niezrozumienie konsekwencji działań w cyberprzestrzeni jest jednym z największych problemem współczesnego świata, dlatego tak ważna jest rola edukatora medialnego.

Efekty kształcenia :

 • wie, na czym polega przydatność mediów w procesie uczenia się
 • zna instytucje regulujące rynek mediów w Polsce
 • zna mocne i słabe strony przedstawicieli pokolenia Z w zakresie wiedzy na temat środków komunikowania masowego
 • zna dobre i złe strony języka mediów
 • rozumie różnice między przekazami o charakterze informacyjnym, opiniami, perswazją a manipulacją oraz umie wskazać ich główne cechy
 • wie, jak uniknąć zamknięcia w „bańce informacyjnej”
 • wymienia spółki medialne oraz należące do nich czasopisma, telewizje, radia oraz portale internetowe
 • pokazuje świadomość działania w sieci,
 • wyjaśnia, co to są dane osobowe i dane wrażliwe oraz potrafi je wymienić,
 • wskazuje manipulacje językowe i komunikacyjne
 • umie zastosować sposoby odróżniania prawdy od fałszu medialnego
 • zdaje sobie sprawę z ogromu fałszywych informacji w Internecie i w mediach oraz zagrożeń z nich wynikających
Adresaci studiów

Adresatami kierunku są absolwenci takich kierunków jak filologie, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, seksuologia oraz innych kierunków nauk społecznych, humanistycznych, medycznych.

Adresatami studiów są także praktycy: głównie osoby mające w swojej pracy na co dzień do czynienia z młodymi ludźmi. Zatem są nimi nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracownicy  organizacji pozarządowych, fundacji i innych organizacji społecznych zajmujących się pracą z młodymi ludźmi lub przygotowujących nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Studia organizowane w formule hybrydowej, tzn. wybrane zajęcia odbędą się na miejscu, w salach Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, a pozostała część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (na platformie TEAMS).
W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych (w salach) ze względu na sytuację epidemiczną - Covid-19, zajęcia odbędą się w 100% zdalnie.

Komunikacja masowa 

Media w Polsce i na świecie 

Etyka teoretyczna i praktyczna

Prawo

Pedagogika

Technologie informacyjne w pracy z dziećmi

Techniki aktywizujące w edukacji 

Techniki twórczego myślenia

Warsztaty umiejętności słuchania dzieci i młodzieży

Metody komunikacji z dziećmi

Język współczesnych mediów

Fact checking

Warsztaty tolerancji i empatii w pracy z dziećmi

Psychologia Internetu

Media w smart city

Gry komputerowe w edukacji medialnej

Dezinformacja i fake news w edukacji i mediach

Internet i media społecznościowe

Analiza krytyczna

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: społecznego, humanistycznego lub medycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Absolwenci

Osoba kończąca studia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Zrozumienie potrzeb młodych ludzi
 • Poznanie największych zagrożeń i wyzwań, wobec których stoi młody człowiek
 • Zrozumienie procesów kształtujących media, nie tylko sieciowe
 • Krytyczna analiza przekazów medialnych
 • Umiejętność przekazywania tej wiedzy młodym ludziom (sposoby prowadzenia warsztatów)

Wykładowcy

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (rekrutacja_wawa@san.edu.pl )


Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2003). Pracę doktorską pod tytułem „Francuskie tygodniki opinii wobec muzułmanów we Francji” obroniła w 2009 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2019 roku na podstawie monografii „Francuska prasa drukowana. Narodziny. Rozwój. Era cyfrowa”. Od 2014 roku jest członkinią międzynarodowej grupy badawczej (LEMEL) monitorującej rynek mediów on-line w Europie; od 2015 roku koordynatorka polskiego korpusu tej grupy. Członkini PTKS i PTEM.

W pracy naukowej koncentruje się na zagadnienia związanych z systemami medialnymi, funkcjonowaniem mediów w Europie (szczególnie we Francji), tabloidyzacją mediów, rolą celebrytów w mediach, analizą dyskursu medialnego. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu w polskich i zagranicznych systemów medialnych. W ramach swoich zajęć propaguje idee edukacji medialnej.
Pracowała w wielu redakcjach (m.in.: Tok FM, Radio Bis, TVP) oraz współpracowała w licznymi tytułami prasowymi i agencjami fotograficznymi.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3800 zł 2000 zł 525 zł
łączna kwota 
3800 zł 4000 zł 4200 zł