Warto uczyć się przez całe życie

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opis Kierunku

Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych, przetwarzania dokumentów niejawnych oraz zabezpieczania systemów teleinformatycznych zgodnie z wymogami organizacyjnymi obowiązującymi w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwa lub w przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego. Słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony informacji niejawnych i biznesowych. Staną się specjalistami potrafiącymi tworzyć, organizować system ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w jednostce organizacyjnej, identyfikować krytyczne obszary działalności jednostki organizacyjnej, w której - informacja powinna być szczególnie chroniona. Zdobyta wiedza pozwoli im na zaprojektowanie i stworzenie systemu bezpieczeństwa, który zminimalizuje ryzyko utraty, zniszczenia lub niekontrolowanego ujawnienia informacji prawnie chronionych, a także na efektywne zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.

Studia organizowane w formule hybrydowej, tzn. wybrane zajęcia odbędą się na miejscu, w salach Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, a pozostała część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (na platformie TEAMS).
W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych (w salach) ze względu na sytuację epidemiczną - Covid-19, zajęcia odbędą się w 100% zdalnie.

Zarys ochrony informacji

Ochrona informacji niejawnych

Bezpieczeństwo państwa

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych

Szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych

Bezpieczeństwo informatyczne

Środki bezpieczeństwa fizycznego

Ochrona informacji niejawnych w planowaniu obronnym

Zarządzanie kryzysowe

Cyberprzestępczość

Bezpieczeństwo przemysłowe

Archiwizacja dokumentów

Seminarium dyplomowe

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Absolwenci

Adresatami są wszystkie osoby realizujące problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli osoby, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji w swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.


Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie:

  • Ogólnej problematyki bezpieczeństwa informacji.
  • Aspektów prawnych bezpieczeństwa informacji i odpowiedzialności za ich ochronę.
  • Systemów ochrony informacji niejawnych.
  • Bezpieczeństwa osobowego.
  •  Bezpieczeństwa fizycznego.
  • Organizacji i funkcjonowania pionu ochrony.
  • Bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Ochrony aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa.

Wykładowcy

dr inż. Przemysław Kornacki 

Wykładowcami są eksperci, specjaliści i praktycy z zakresu funkcjonowania
i działania systemów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz byłych pracowników instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju. Wykładowcy brali czynny udział w procedowaniu nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych (wraz z aktami wykonawczymi).

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3600 zł 1900 zł 500 zł
łączna kwota 
3600 zł 3800 zł 4000 zł