Warto uczyć się przez całe życie

Rachunkowość finansowa i podatkowa

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
270 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr n. ekon. Andrzej Jackiewicz

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Celem zasadniczym studiów podyplomowych jest:

 1. dokształcanie (doskonalenie) zawodowe pracowników służb finansowo- księgowych oraz osób pełniących samodzielne funkcje w przedsiębiorstwach, sektorze finansów publicznych, w tym w Gminach, Urzędach skarbowych, pracowników biur rachunkowych
 2. przygotowanie do zawodu księgowego, gł. księgowego
 3. przygotowanie do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, w aspekcie licznych zmian przepisów prawa bilansowego i podatkowego
 4. umożliwienie odbycia praktyki zawodowej w Biurze Rachunkowym ( dla osób które wyrażą zgodę) i zdobycie wysokich umiejętności praktycznych.

W rachunkowości finansowej wiedza ukierunkowana jest na teorię rachunkowości (Zespoły kont od 0 ÷ 8), szczególnie dokumentowanie i ewidencję operacji gospodarczych, w tym rachunek kosztów, rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego, korekty sprawozdania itp.
Rachunkowość podatkowa, ściśle związana z prowadzeniem rozliczeń podatkowych z tytułu VAT (min. nowego JPK_VAT) oraz rozliczeń podatkowych z tytułu CIT i PIT. Materiały pomocnicze oraz liczne książki autorskie pozwalają nabyć umiejętności i kompetencje słuchaczom studiów podyplomowych na kierunku „Rachunkowość finansowa i podatkowa”.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

wszystkich pracowników biur rachunkowych, księgowych, absolwentów studiów, którzy pragną uzupełnić wiedzę i samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe, pracowników działu księgowości sektora finansów publicznych oraz bankowości

Studia organizowane w formule hybrydowej, tzn. wybrane zajęcia odbędą się na miejscu, w salach Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, a pozostała część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (na platformie TEAMS).
W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych (w salach) ze względu na sytuację epidemiczną - Covid-19, zajęcia odbędą się w 100% zdalnie.

PROGRAM STUDIÓW

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość budżetowa

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Akty prawne oraz prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych

Systemy informatyczne, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Prawne aspekty odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Sprawozdawczość finansowa

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Rachunkowość zarządcza

Ordynacja podatkowa

Badanie sprawozdań finansowych

Bank a przedsiębiorstwo  oraz jednostka sektora publicznego

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Prawo gospodarcze

Rozliczanie funduszy Unii Europejskiej

Egzamin

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Absolwenci

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • rozwiązywania kluczowych i trudnych problemów w podatku VAT, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, przepisach ZUS, itp.;
 • zasad występowania o interpretacje podatkowe, ZUS, itp.;
 • nawyków analizy zmian przepisów i dostępnych obszarów ich analizy (Internet, czasopisma, wyroki WSA i NSA, ETS);
 • zgłębiania zagadnień prawa wspólnotowego, w tym wyroków ETS i jego orzecznictwa;
 • zasad kontroli podatkowej (celno-skarbowej) i pisania odwołań;
 • oddziaływania na postęp efektywności działalności przedsiębiorstwa poprzez znajomość rachunku kosztów i zasad jego analizy;
 • opracowania polityki rachunkowości, zasad obiegu dokumentów i dowodów księgowych, rzetelnego sporządzania sprawozdania finansowego i jego analizy;
 • ustawicznego podwyższania kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych poświęconych aktualizacji wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz aktywne uczestnictwo w Kole Naukowym Rachunkowości Finansowej i Podatkowej „Orły rachunkowości” przy Zakładzie Finansów i Rachunkowości SAN w Łodzi.

Wykładowcy

Dr n. ekon. Andrzej Jackiewicz 

Wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości SAN i kierownik Studiów podyplomowych. Prowadził własną firmę w zakresie edukacji ekonomiczno-księgowej, pełnił obowiązki kontrolera wewnętrznego przez wiele lat w SP ZOZ, był radnym i członkiem Komisji Finansów i Komisji Rewizyjnej w Gminie. Wyznaczony przez Rektora i wystąpił w procesach karnych w sprawach gospodarczych z zakresu rachunkowości jako biegły w sprawach sądowych. Prowadził wykłady z rachunkowości finansowej i podatkowej, audytu, prowadzenia ksiąg. Jest autorem lub pierwszym współautorem wielu książek z rachunkowości  finansowej i podatkowej. Wypromował wielu studentów studiów licencjackich i magisterskich, pełniących odpowiedzialne funkcje księgowych, gł. księgowych w wielu firmach i sektorze publicznym. Rzetelną wiedzę i życzliwość w nauczaniu traktuje priorytetowo.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3700 zł 1950 zł 500 zł
łączna kwota 
3700 zł 3900 zł 4000 zł